Staphylea trifolia

Staphylea trifolia
Amerikanische Pimpernuss

Amerikanische Pimpernuss
Staphyleaceae (Pimpernussgewächse)