Tsuga diversifolia

Tsuga diversifolia
Nordjapanische Hemlocktanne

Nordjapanische Hemlocktanne
Pinaceae (Kieferngewächse)

Heimat

Japan