Skimmia japonica (weibl.)

Skimmia japonica (weibl.)
Japanische Skimmie

Japanische Skimmie
Rutaceae (Rautengewächse)

Heimat

Jap., Ryukyu-Ins., Taiwan