Corylopsis sinensis

Corylopsis sinensis
Chinesische Scheinhasel

Chinesische Scheinhasel
Hamamelidaceae (Zaubernussgewächse)

Heimat

Forests, mountains; 1000--1500 m. Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi, Sichuan, Zhejiang.